FKS_header

FINSKA KEMISTSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

INLEDNING

Finska Kemistsamfundets (FKS) 127:e verksamhetsår följde i stora drag tidigare mönster där det arrangerades såväl kemirelaterat som kulturellt program.

FKS ekonomi är stabil och avkastningen från investeringarna möjliggjorde även 2018 utdelning av stipendier för att främja intresset för kemi, främst bland elever och studerande, men även lärare uppmuntrades att delta i fortbildning. FKS medlemmar hade möjlighet att till ett subventionerat pris delta i programpunkter som arrangerades under året. De utbetalda understöden låg på motsvarande nivå som tidigare år.

Medlemsantalet sjönk något under året medan antalet deltagare i programpunkterna hölls på ungefär samma nivå som tidigare. Under året sammankom styrelsen fem gånger.


VERKSAMHET

PROGRAM

FKS verksamhetsår 2018 inleddes med årsmötet den 28 februari. Årsmötet, som hölls på Restaurang Tekniskas salar, samlade 29 deltagare. I samband med årsmötet presenterade den Alfthanska pristagaren 2017, FD Didem Şen Karaman, sitt forskningsarbete på basis av sin doktorsavhand-ling ”Physicochemical characteristics of silica nanoparticles tailored for nanomedicine”. Efter föredraget och mötet bjöd föreningen deltagarna på middag.

Vårens programpunkt var ett föredrag om Generation Green som hölls av apotekare Eeva Terässalmi på Vetenskapens hus den 5 april. Programmet var uppskattat av de 15 deltagarna.

Den 21 september besökte FKS Stadin Panimo, där de tio deltagarna fick bekanta sig med bryggeriet och dess utrymmen samt höra om de olika stegen i ölbryggningsprocessen. Besöket avslutades med gemensamt umgänge i bryggeriets restaurang.

Som kulturellt program ordnades ett teaterbesök till Lilla Teatern och pjäsen "Fly Me To The Moon" den 20 november. Besöket samlade tolv deltagare.

Årets program avslutades med Finska Kemistsamfundets och Fysikersamfundets gemensamma julfest, som ordnades den 10 december på acceleratorlaboratoriet i Gumtäkt. FD Tarja Nevanen höll föredraget om Nobelpriset i kemi. Av de 29 deltagarna var 14 medlemmar i FKS.


PRISER UR ALFTHANS FOND

Det Alfthanska priset 2018
För att främja sina allmänna syftemål och särskilt för att utgöra en föreningslänk till den yngre generationen, delar Finska Kemistsamfundet årligen ut ett pris benämnt "Det Alfthanska priset" för en förtjänstfull publicerad forskningsinsats i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Priset kan beviljas skribenten av en doktors- eller licentiatavhandling, som blivit godkänd under de senaste två åren.
År 2018 tillföll priset FaD Teppo Leino för avhandlingen “Synthesis of Azulene-Based Compounds for Targeting Orexin Receptors”.

Juniorpris ur Alfthans fond
Juniorpriset ur Alfthans fond, som kan utdelas för en förtjänstfull avhandling av högt betyg inom kemi eller närstående ämnen, tillföll år 2018 FM Pamela Nylund för pro gradu-avhandlingen ”Dicarbene iridium complexes for C–H activation and C–C bond formation”.


STUDENTSTIPENDIER

Ett studentstipendium på 1 000 euro beviljades Patrik Saxén för hans utbytesstudier vid RWTH i Aachen, Tyskland under hösten 2018 och vårvintern 2019.

Studentföreningen Kemistklubben i Åbo ordnade under år 2018 en utlandsexkursion till Kina för vilken föreningen anhöll om understöd och erbjöd i gengäld en annonsplats i föreningstidningen. FKS beviljade ett understöd på 700 euro för ändamålet ”Expedition China”.


STIPENDIER TILL GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEELEVER SAMT LÄRARE

Studentprovsstipendier
För att främja kemiintresset bland unga utdelades stipendier till de som skrivit kemiprovet i student-skrivningarna med utmärkt resultat. Läsåret 2017-18 var höstens och vårens skrivningarna av väldigt olika svårighetsgrad, och därav premierades de två svenskspråkiga studenter som fick högsta poäng i respektive skrivning, ena från Mattlidens gymnasium (47 p) och andra från Katedralskolan i Åbo (51 p).

Berzeliusdagarna
Svenska kemisamfundet har under senaste år inbjudit gymnasieelever från Svenskfinland att delta i Berzeliusdagarna i Stockholm. De som fått möjlighet att delta har uppskattat programmet högt och därför understödde FKS även detta verksamhetsår fyra elevers och två lärares deltagande i Berzeliusdagarna som ordnades 25–26 januari 2019. Fyra elever från följande skolor utvaldes i år bland de elva sökande: Tölö gymnasium, Grankulla gymnasium, Borgå gymnasium och Brändö gymnasium. Lärarna som deltog var Tove Leuschel från Helsingfors och Susanne Bergström-Nyberg från Esbo.

Kemipriset i TekNatur
Under verksamhetsåret 2018 utdelades FKS pris i TekNatur inte.

Lärarstipendiet
Det beviljades fyra stipendier för deltagande i de Nordiska kemilärardagarna som ordnades i Jyväskylä den 22-23 november.

Övriga understöd
FKS har tillsammans med de andra kemiska samfunden i Finland deltagit i finansieringen av tidningsstipendier till gymnasieelever. FKS andel av finansieringen var 1 100 euro. Stipendierna är riktade till både finsk- och svenskspråkiga elever.

I samband med studentföreningen Spektrum rf:s 85-årsjubileum uppvaktades föreningen med en donation på 350 euro till LUMA-centret.

Arrangerandet av ”EuroScienceFun”-konferensen, som ordnas i Åbo 11-16 april 2019, understöddes med 1 000 euro.

Under verksamhetsåret har FKS även understött Pohjois-Suomen Kemistiseuras kemirelaterade kortfilmsprojekt med 1 500 euro.


SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR

FKS fortsatte under året sitt goda samarbete med vänföreningarna, bland annat genom ordförandemöten för de kemiska sällskapen i Finland.

Den 27 april firade Norsk Kjemisk Selskap sitt 125-årsjubileum vid Det Norske Videnskaps Akademi. FKS ordförande deltog i tillställningen som var lyckad och gav ordförandena för de kemiska samfunden i Norden möjlighet att träffas. Synen på samarbetet samfunden emellan är väldigt positiv.

Svenska Kemisamfundet bjöd in en grundskolelärare från Finland att delta i kursen Experimentell Kemi som ordnades i Gävle den 6-10 augusti. Anton Koskinen från Grundskolan Norsen deltog i kursen via FKS.

Den goda kontakten till Fysikersamfundet har upprätthållits under året och medlemmarna bereddes möjlighet att träffas under den gemensamma julfesten. Därtill har planeringen för de finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna år 2019 inletts, där Fysikersamfundet står som värdförening.


MEDLEMMAR

Den 31 december 2018 hade föreningen 189 ordinarie (-1) och 31 yngre medlemmar (-5). Det totala medlemsantalet var 220 (-6). Samfundets medlemsavgift år 2018 var 67 euro (60 (allmän) + 7 (FKS)) för ordinarie medlemmar och 10 euro för yngre medlemmar.

FINSKA KEMISTSAMFUNDETS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

Verksamheten under det kommande året följer i stora drag tidigare mönster och Finska Kemistsamfundets (FKS) styrelse vill fortsätta satsa på sina medlemmar genom sponsorerade programpunkter.

Under året kommer både kulturellt program och företagsbesök att ordnas i mån av möjlighet. Bland annat har ett företagsbesök till Käringmossens avfallscentral inplanerats till maj, medan en inledande föreläsning kommer att hållas tidigare under våren, troligen på Vetenskapernas hus. Därtill har regelbundna sammankomster med aktuella ämnen som tema föreslagits. År 2019 är även ett jubileumsår i och med att lokalföreningen Kemiska Sällskapet i Åbo fyller 100 år. Styrelsen planerar även att uppmärksamma periodiska systemets 150-årsjubileum i verksamheten.

Vi strävar efter att upprätthålla kontakten till de övriga nordiska samfunden och FKS kommer därav i mån av möjlighet att delta i de evenemang som arrangeras. I år är det Danmarks tur att ordna sammankomsten mellan de nordiska kemisamfunden. Samarbetet med Suomalaisten Kemistien Seura och Kemiallisteknillinen yhdistys fortsätter starkt.

Det goda samarbetet med Fysikersamfundet fortsätter och kommer främst att synas i form av de Finlandssvenska fysik- och kemidagarna, som ordnas den 15-17 november. Därtill arrangeras den gemensamma julfesten.

FKS vill även i fortsättningen bidra till att förstärka kontakten mellan gymnasier och universitet, bland annat via fortsatt samarbete med LUMA-centret och Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Inom FKS intressen ligger även att främja kemiintresset hos unga studenter. Därav kommer student- och lärarstipendiet att kvarstå under år 2019. Styrelsen kommer under året även att undersöka möjligheten att instifta ett stipendium för att bistå lärare i kostnader som uppstår i samband med kemirelaterade projekt.

Stipendiet för ett särskilt gott resultat i studentskrivningarnas kemiprov kommer att utdelas även kommande verksamhetsår till den eller de elever som uppnått de högsta poängen. Därutöver understöder FKS utvalda elevers deltagande i Berzeliusdagarna, såtillvida att representanter från Finland bereds möjlighet att delta. Vi fortsätter även med utdelning av ett kemipris i TekNatur. FKS ser dessutom gärna att en lärare från Finland även detta verksamhetsår bereds möjlighet att delta i kursen ”Experimentell Kemi” som tidigare har ordnats i Gävle av Svenska Kemisamfundet.

Det Alfthanska priset kommer att kvarstå liksom även det juniorpris ur Alfthans fond som är riktat till föreningens yngre medlemmar.

Styrelsen planerar att sammankomma 5¬–6 gånger under verksamhetsåret. Både e-post och föreningens hemsida www.finskakemistsamfundet.fi utnyttjas för att informera om aktuella händelser.