FKS_header

FINSKA KEMISTSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

INLEDNING

Finska Kemistsamfundets (FKS) 129:e verksamhetsår avvek från tidigare verksamhetsår i och med att verksamheten begränsades på grund av den rådande Covid-19-pandemin.

FKS ekonomi är stabil och en del av avkastningen från investeringarna hade även 2020 reserverats för stipendier med syfte att främja intresset för kemi, främst bland elever och studeranden, men även för att ge lärare möjlighet att delta i fortbildning. Inget kulturellt program eller företagsbesök kunde ordnas under året, varvid kostnaderna för mötesverksamhet och exkursioner var lägre än tidigare år. I och med de rådande reserestriktionerna och begränsade verksamhetsmöjligheterna för studentföreningarna inkom inga stipendieansökningar på dessa punkter.

Medlemsantalet sjönk något under verksamhetsåret. Styrelsen sammankom sju gånger.Medlemsantalet sjönk något under verksamhetsåret. Styrelsen sammankom sju gånger.


VERKSAMHET

PROGRAM

FKS verksamhetsår 2020 inleddes med årsmötet den 26 februari. Årsmötet, som hölls på Hotell Plazas resturang, samlade 26 deltagare. I samband med årsmötet presenterade den Alfthanska pristagaren 2019, FD Carl-Mikael Suomivuori, sitt forskningsarbete på basis av doktorsavhand¬lingen “Multiscale computational studies of biological light capture”. Efter föredraget och mötet bjöd föreningen deltagarna på middag.

På våren blev FKS medlemmar inbjudna till KSÅs teatebesök den 14 mars till Åbo Svenska Teater och gästföreställningen av ”Svansjön”. Besöket, som hade 15 anmälda, avbokades slutligen då föreställningen ställdes in.

I och med den rådande Covid-19-pandemin beslöt styrelsen att inte ordna något program som krävde sammankomster.

För att upprätthålla en viss verksamhet och öppna ett digitalt vardagsrum för kemirelaterade diskussioner beslöt FKS styrelse att grunda en bokcirkel. Under hela verksamhetsåret 2020 fungerade denna på distans. Den första boken som lästes av bokcirkeln var Marcus Rosenlunds ”Väder som förändrade världen”. Fyra bokcirkelträffar hölls under verksamhetsåret, datumen för dessa var 19.10, 19.11, 17.12 och 19.1. Varje möte samlade ca 10-15 deltagare. Totalt hade bokcirkelgruppen ca 20 medlemmar.

Även den traditionsenliga julfesten tillsammans med Fysikersamfundet hölls under verksamhetsåret 2020 digitalt. Denna ordnades den 7 december och samlade ca 20 deltagare. Nobelpriset i kemi presenterades av prof. Juha Kere, som även gav deltagarna en kort introduktion i hur Nobel-arbetet går till, och Nobelpriset i fysik presenteras av prof. Peter Johansson.

För att sprida glädje detta annorlunda år och samtidigt kompensera för uteblivet program beslöt styrelsen att skicka ut en julgåva till alla sina medlemmar. Valet föll på ”Mot stjärnorna” av Marcus Rosenlund. Detta blev även bokcirkelns andra bok. Denna diskuterades på bokcirkelträffen i januari, där även Marcus Rosenlund deltog som inbjuden gäst. Med bokgåvan ville FKS styrelse även uppmärksamma det kommande jubileumsåret.


PRISER UR ALFTHANS FOND

Det Alfthanska priset 2020

För att främja sina allmänna syftemål och särskilt för att utgöra en föreningslänk till den yngre generationen, delar Finska Kemistsamfundet årligen ut ett pris benämnt "Det Alfthanska priset" för en förtjänstfull publicerad forskningsinsats i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Priset kan beviljas skribenten av en doktors- eller licentiatavhandling, som blivit godkänd under de senaste två åren.

År 2020 tillföll priset TkD Wenyang Xu från Åbo Akademi för avhandlingen ”Three-dimensional printing of wood-derived biopolymers towards biomedical applications”.

Juniorpris ur Alfthans fond

Juniorpriset ur Alfthans fond, som kan utdelas för ett diplomarbete eller en magistersavhandling av högt betyg inom kemi eller närstående ämnen, tillföll år 2020 DI Linda Sederholm från Aalto universitet för diplomarbetet ”Structural and magnetic properties of B site ordered double perovskites”.


STUDENTSTIPENDIER

Under år 2020 inkom inga ansökningar för studentstipendiet.

Understöd till studentföreningar

Under år 2020 inkom inga ansökningar för understöd till studentföreningar.

STIPENDIER TILL GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEELEVER SAMT LÄRARE

Studentprovsstipendier
För att främja kemiintresset bland unga utdelades stipendier till de som skrivit kemiprovet i student-skrivningarna med utmärkt resultat. De två som premierades läsåret 2019-2020 hade resultatet 119 p och 114 p. Båda stipendiaterna skrev kemiprovet hösten 2019.

Berzeliusdagarna
Svenska Kemisamfundet har under senaste år inbjudit gymnasieelever från Svenskfinland att delta i Berzeliusdagarna i Stockholm. De som fått möjlighet att delta har uppskattat programmet högt. För vårvintern 2021 var det länge oklart ifall dagarna kunde ordnas och med rådande reserestriktioner beslöt styrelsen att inte utlysa stipendiet för elevansökning. Slutligen ordnades Berzeliusdagarna digitalt den 22 januari och även finländska gymnasieelever bereddes möjlighet att delta. Styrelsen beslöt att bevilja stipendier för de fyra erbjudna platserna på drygt 200 euro/elev. Urvalet skedde dels bland de abiturienter som ansökt redan föregående år och dels enligt lärarrekommendationer. Eleverna som deltog var från följande skolor Ekenäs gymnasium, Brändö gymnasium och Ålands lyceum.

Kemipriset i TekNatur
TekNatur-tävlingen, som normalt hålls i månadsskiftet januari-februari, har skjutits fram varvid inget pris utdelades under verksamhetsår 2020 (27.2.2020-17.2.2021).

Lärarstipendiet
Under år 2020 inkom inga ansökningar för fortbildning. En ansökan för ett kemiprojektunderstöd i Gymnasiet inkom. Summan på knappt 130 euro för införskaffning av utrustning beviljades. .

Övriga understöd
FKS har tillsammans med de andra kemiska samfunden i Finland deltagit i finansieringen av tidnings-stipendier till gymnasieelever. Stipendierna är riktade till både finsk- och svenskspråkiga elever.


SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR

FKS fortsatte under året sitt goda samarbete med vänföreningarna, bland annat genom deltagande i ordförandemötena för de kemiska sällskapen i Finland.

Den goda kontakten till Fysikersamfundet har upprätthållits under året även om inget annat gemensamt program än den digitala julfesten kunde ordnas detta år.


MEDLEMMAR

Den 31 december 2020 hade föreningen 183 ordinarie (±0) och 56 yngre medlemmar (-9). Det totala medlemsantalet var 239 (-9). Samfundets medlemsavgift år 2020 var 67 euro (60 (allmän) + 7 (FKS)) för ordinarie medlemmar och 10 euro för yngre medlemmar.

FINSKA KEMISTSAMFUNDETS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020

Verksamheten under det kommande året följer i stora drag tidigare mönster och Finska Kemistsamfundets (FKS) styrelse vill fortsätta satsa på sina medlemmar genom sponsorerade programpunkter. Styrelsen planerar att ordna digitala sammankomster och i mån av möjlighet kulturellt program och företagsbesök. Verksamhetsåret 2021 är FKS 130:e verksamhetsår, vilket även kommer att uppmärksammas.

Styrelsen är förberedd på att restriktionerna på grund av rådande Covid-19-pandemi kommer att påverka programmet till viss grad under verksamhetsår 2021. Bokcirkelns verksamhet planeras fortsätta och utvecklas enligt deltagarnas önskemål. Därtill har en digital tillställning kring medicinalväxter inplanerats med prof. Yvonne Holm som föreläsare. Denna kommer eventuellt att uppföljas med ett besök till någon av de botaniska trädgårdarna i Helsingfors. Även ett besök till Heureka har stått på förslag som uppföljning till boken ”Charmen med tarmen” som läses av bokcirkeln under våren, i och med att denna även ligger som grund för motsvarande utställning. Besöket förverkligas endast om det kan anses tryggt med tanke på den rådande pandemin.

Vi strävar efter att upprätthålla kontakten till de övriga nordiska samfunden. Detta år är det de finländska samfundens tur att sammankalla ett ordförandemöte och FKS strävar till att aktivt delta i arrangemangen. Samarbetet med Suomalaisten Kemistien Seura och Kemiallisteknillinen yhdistys fortsätter starkt. Det gemensamma lagerutrymmet på Hesperiagatan kommer att tömmas under året och styrelsen går igenom FKS material och fattar beslut om arkivering.

Det goda samarbetet med Fysikersamfundet fortsätter likväl och vi planerar att arrangera julfesten samt lämpliga exkursioner tillsammans. De Finlandssvenska Fysik- och kemidagarna planeras gå av stapeln den 19-21 november 2021. Denna gång ansvarar kemisterna vid Åbo Akademi för arrangemangen.

FKS vill även i fortsättningen bidra till att förstärka kontakten mellan gymnasier och universitet, bland annat via fortsatt samarbete med LUMA-centret och Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan. Inom FKS intressen ligger även att främja kemiintresset hos unga studenter. Därav kommer student- och lärarstipendierna att kvarstå under år 2021.

Stipendiet för ett särskilt gott resultat i studentskrivningarnas kemiprov kommer att utdelas även kommande verksamhetsår till den eller de elever som uppnått de högsta poängen. Därutöver understöder FKS utvalda elevers deltagande i Berzeliusdagarna, såtillvida att representanter från Finland bereds möjlighet att delta. Vi fortsätter även med utdelning av ett kemipris i TekNatur.

Det Alfthanska priset kommer att kvarstå liksom även det juniorpris ur Alfthans fond som är riktat till föreningens yngre medlemmar.

Styrelsen planerar att sammankomma 5–6 gånger under verksamhetsåret. Både e-post och föreningens hemsida www.finskakemistsamfundet.fi utnyttjas för att informera om aktuella händelser.