FKS_header

FINSKA KEMISTSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Finska Kemistsamfundets (FKS) 125:e verksamhetsår inleddes med föreningens årsmöte den 17 februari. Årsmötet, som hölls på Restaurang Tekniskas salar, samlade 36 deltagare. I samband med mötet fick vi höra ett föredrag av Alfthanska Pristagaren 2015, FD Sabrina Schmidt, på basis av hennes doktorsavhandling “Methyl and ethyl chloride synthesis in microreactors”. Efter föredraget och mötet bjöd föreningen deltagarna på middag.

Som vårens första programpunkt ordnade FKS ett besök till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) dit även medlemmar i Helsingfors universitets BiotechClub var inbjudna. Besöket ordnades den 7 april och samlade ca 30 deltagare.

Den 22 april ordnades ett teaterbesök till Åbo Svenska Teater där medlemmar i FKS och Kemiska Sällskapet i Åbo (KSÅ) såg pjäsen Stormskärs Maja. Totalt deltog tolv personer, fem från Åbo och sju från Helsingfors.

FKS’ medlemmar har under året blivit inbjudna till programpunkter som ordnats av vänföreningar. Fysikersamfundet inbjöd till deras besök till Tekniska museet den 26 maj och en resa till Oxford, sameuropeiska fusionsforskningsanläggningen JET, den 30 juli – 3 augusti. Därtill var FKS medlemmar traditionsenligt inbjudna till SKS sommarutflykt, som i år gick till Skanslandet den 15 juni. Medlemmarna bereddes också en ny möjlighet att besöka ECHA i och med ett besök arrangerat av SKS den 4 oktober.

Höstens stora programpunkt var FKS’ 125-årsfest som ordnades den 3 oktober på Restaurang Börs och samlade ca 45 deltagare, däribland en utländsk gäst. En artikel om tillställningen publicerades i Kemia-Kemi.

Den traditionsenliga julfesten tillsammans med Fysikersamfundet hölls den 13 december på acceleratorlaboratoriet i Gumtäkt. Kvällen inleddes med presentationer av nobelprisen i kemi och fysik. Kemiföredraget hölls av prof. Jessica Rosenholm och fysikföredraget av prof. Kai Nordlund. Av de ca 40 deltagarna var 14 medlemmar i FKS.

Under det gångna året har FKS ekonomiskt understött kemirelaterad verksamhet och även lediganslagit student- och lärarstipendier. Ett nytt juniorpris ur Alfthans fond instiftades jubileumsåret till ära.

Ett studentstipendium på 1000 euro tilldelades Pamela Nylund vid Åbo Akademi för hennes utbytesstudier i Schweiz. Bidrag som omfattats av lärarstipendiet var främst finansiering av frukost på en kemilärarträff som hölls den 8 juni och resekostnader för enstaka medlemmar.

Studentföreningen Spektrum rf har under året beviljats ett bidrag på 1250 euro för sin utlandsexkursion till Ungern. KSÅ beviljades 700 euro för finansiering av deras andel av Gadolin-resan, en vårexkursion till Ytterby gruva i Vaxholm dit upptäckten av sju grundämnen kan spåras. Resan ordnades tillsammans med Turun Kemistikerho. FKS har därtill finansierat en kemiturné till daghem arrangerad av Resurscentret. Kostnaderna för denna uppgick till 2450 euro.

För att främja kemiintresset bland unga utdelades stipendier till de som skrivit kemiprovet i studentskrivningarna med utmärkt resultat. I år premierades tre studenter med 200 euro var, skolorna och poängantalet för stipendiaterna var följande: Gymnasiet Lärkan (50 p), Ålands lyceum (48 p) och Gymnasiet Grankulla Samskola (47 p).

De stipendier som FKS under senaste år utdelat för elevers och lärares deltagande i Berzeliusdagarna i Stockholm har varit mycket populära och uppskattats högt av deltagarna. Det här verksamhetsårets stipendier tillföll elever från följande skolor: Topelius Gymnasium i Nykarleby, Lovisa Gymnasium, Tölö gymnasium och Brändö gymnasium. Som lärarrepresentanter deltog Camilla Niiranen från Lovisa Gymnasium och Nina Sigfrids från Tölö gymnasium. Berzeliusdagarna ordnades den 27-28 januari 2017 i Stockholm.

Under verksamhetsåret 2016 tillföll FKS’ pris i TekNatur Veronica Winquist från Winellska skolan, åk 8, med projektet " Hur påverkar pH-värde i matlagning?". Prissumman var 800 euro.

Den 31.12.2016 hade föreningen 196 ordinarie (-10) och 39 yngre medlemmar (+3). Det totala medlemsantalet var 235 (-7). Samfundets medlemsavgift år 2016 var 63 euro (56 (allmän) + 7 (FKS)) för ordinarie medlemmar och 10 euro för yngre medlemmar. Under verksamhetsåret har styrelsen sammankommit sju gånger och hållit ett möte per e-post.

FINSKA KEMISTSAMFUNDETS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017

Verksamheten under det kommande året följer i stora drag tidigare mönster och Finska Kemistsamfundets (FKS) styrelse vill fortsätta satsa på sina medlemmar genom sponsorerade programpunkter.

Under året kommer både kulturellt program och företagsbesök att ordnas i mån av möjlighet. Kemidagarna, där samfundet har en viss synlighet, ordnas i Mässcentret den 29-30 mars.

Det goda samarbetet med Fysikersamfundet fortsätter och kommer främst att synas i form av de Finlandssvenska fysik- och kemidagarna, som ordnas på Viking Lines M/S Mariella den 17-19 november. Temat är i år ”Tid”. Därtill arrangeras den gemensamma julfesten.

FKS vill även i fortsättningen bidra till att förstärka kontakten mellan gymnasier och universitet, bland annat via fortsatt samarbete med LUMA-centret och Resurscentret. Inom FKS’ intressen ligger även starkt att främja kemiintresset hos unga studenter. Därav kommer student- och lärarstipendiet att kvarstå under år 2017.

Stipendiet för ett särskilt gott resultat i studentskrivningarnas kemiprov kommer att utdelas även kommande verksamhetsår till den eller de elever som uppnått de högsta poängen. Därutöver understöder FKS utvalda elevers deltagande i Berzeliusdagarna, såtillvida att representanter från Finland bereds möjlighet att delta. Vi fortsätter även med utdelning av det Alfthanska priset och ett kemipris i TekNatur. Juniorpriset ur Alfthans fond kommer för första gången att stå att söka under år 2017.

Styrelsen sammankommer 6-7 gånger under verksamhetsåret. Både e-post och föreningens hemsida www.finskakemistsamfundet.fi utnyttjas för att informera om aktuella händelser.