FKS_header

Finska kemistsamfundets studentstipendium

Finska Kemistsamfundet (FKS) vill gärna stöda unga lovande kemistuderande och lediganslår därför ett studentstipendium riktat till FKS' och Kemiska Samfundets i Åbo (KSÅ) yngre medlemmar. Stipendiet kan ansökas av grund- och fortsättningsstuderande vid finsk högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Stipendiets avsikt är att bidra till att täcka kostnader som uppstår i samband med studiebesök ellet utbytesstudier, såväl i Finland som utomlands. Kostnader som kan täckas med stipendiet är t.ex. resekostnader, boendekostnader eller annat som har en direkt koppling till utbytet eller besöket. Kostnader för konferensresor kan inte täckas med detta stipendium, liksom inte heller lönekostnader eller motsvarande. Medlemskap i FKS eller KSÅ är ett absolut krav för att ansökan skall beviljas.

Stipendiet har ingen specifik ansökningstid utan ansökningar behandlas av samfundets styrelse så fort som möjligt i den ordning de inkommer. Dock finns varje år en begränsad summa reserverat för stipendierna.

Frågor kan riktas till stipendier(a)finskakemistsamfundet.fi.

Ansökningsanvisningar:
Stipendiet ansöks med en fritt formulerad ansökan riktad till FKS styrelse. I ansökan bör ingå åtminstone CV och/eller utdrag ur studieregister, en resplan och en budget för hela resan. Vid behov kan också en rekommendation av en längre hunnen forskare bifogas till ansökan. Eventuellt stöd från andra källor och övriga utestående stipedieansökningar bör också anges i ansökan, så även lön som eventuellt betalas under utlandsvistelsen.

Ansökningar skickas elektroniskt till adressen stipendier(a)finskakemistsamfundet.fi, eventuella frågor om stipendiet och ansökningsförfarandet riktas till samma adress.

Redovisning av stipendiet:
Stipendiet bör redovisas genast då resan avslutats, dock senast tre månader efter hemkomsten. Redovisningen bör omfatta en reseberättelse samt en redogörelse för kostnaderna. Originalkvitton över de utgifter som stipendiet använts för bör även bifogas.


Lärarstipendium

Lärare som är medlemmar i FKS kan även ansöka om bidrag för deltagande i fortbildning. Detta understöd ansöks om, redovisas och utbetalas på samma sätt som studentstipendier.


Understöd för skolprojekt inom kemi

En lärare som är medlem i Finska Kemistsamfundet kan ansöka om understöd för elevprojekt i grundskolor och gymnasier. Det kan vara material som behövs för att förverkliga elevprojekt eller tävlingsbidrag i kemi. Projektet kan också vara ett besök som bearbetas med eleverna på något sätt, t.ex. som projektarbete. Inträdesavgifter kan dock inte täckas av detta understöd.

Från ansökan ska framgå en kort beskrivning av projektet, antalet elever, utrustning som behövs och hur projektet rapporteras. Vi vill alltså gärna veta om projektet är ett bidrag till en tävling eller annat evenemang. En enkel kostnadskalkyl skall finnas i ansökan.

Ett utbetalt understöd förutsätter en kort redovisning med beskrivning om hur projektet förverkligades och kvitton. Projektet kan också understödas i efterhand mot kvitton.

Riktlinjen är att summan är max 300 euro per ansökan/läsår, men i specialfall kan summan utökas, t.ex. om det är ett längre projekt som kräver senare uppföljning.